Kolofon

1. Kolofon

Izdalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Uredili Jana Kolar in Janja Komljenovič
Oblikovanje: Petra in Toni Anžlovar, Formalibre d.o.o.
Izvedba XHTML/CSS: Toni Anžlovar, Formalibre d.o.o.
Naklada 1000 izvodov
Ljubljana, Junij 2011