7. Priloge

7.1. Okvirni obseg sredstev za uresničevanje RISS

Osnovno izhodišče RISS za obdobje 2011–2020 mora biti zavedanje, da vlaganje v raziskave in razvoj prvenstveno ni strošek, temveč naložba, od katere pričakujemo dolgoročno mnogokratnik povečanja vrednosti vloženih sredstev. Dobro koordiniran in ciljno usmerjen pristop k zagotavljanju ustrezne podpore raziskovalni in razvojni dejavnosti je namreč nujno potreben za dolgoročno konkurenčnost Slovenije in gradnjo na znanju temelječe družbe.

RISS sledi ambicioznemu cilju povezovanja znanstvene, razvojne in inovacijske dejavnosti, kar je v skladu s strategijo EU – Evropa 2020. V predlogu so ključni ukrepi tudi finančno ovrednoteni, medtem ko so nekateri predvsem normativne narave in je njihov neposredni finančni vpliv zanemarljiv. Osnovno izhodišče finančnega načrtovanja je doseganje cilja 1 % javnega vlaganja v raziskave in razvoj do leta 2012 in 1,2 % do leta 2020. Okrepljena javna vlaganja bodo spodbudila tudi multiplikacijske učinke v zasebnem sektorju, ki s sistemskimi in tudi finančnimi spodbudami in ugodnostmi spodbujajo k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj in postopno doseganje ciljnega vlaganja v raziskave in razvoj v višini 2,4 % BDP do leta 2020.

Sredstva za doseganje zastavljenih ciljev nameravamo doseči z intenzivnim povečevanjem nacionalnih sredstev, predvsem pa s precejšnjim povečanjem investicij v raziskave in razvoj prek sredstev evropskih kohezijskih skladov. Za to bo treba prilagoditi strateške dokumente in operativne programe za črpanje teh sredstev, saj z iztekom zdajšnje finančne perspektive usahne pomemben vir sredstev za financiranje področja, ki ga bo v glavnem treba nadomestiti z novimi viri.

Razrez potrebnih sredstev je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1. Tekoče cene

Opombe:
* za leto 2011 je prikazan sprejeti proračun
** cilj 1 % vlaganja v raziskave in razvoj bomo dosegli v letu 2012.
*** v 1 % cilj je zajeta tudi ocena letnih prihodkov raziskovalcev neposredno iz okvirnih programov EU v višini 20.000.000 milijonov evrov.

7.2. Kazalniki ključnih ciljev za spremljanje RISS

Vlaganja v RR

 • bruto domači izdatki za RR kot % BDP – Barcelonski cilj EU

  • od tega javna vlaganja v RR kot % BDP
  • vlaganja zasebnega/poslovnega sektorja v RR kot % BDP

Človeški viri v RR

 • diplomanti naravoslovnih in tehniških smeri terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev v starosti 20–29 let – Eurostat
 • delež raziskovalcev med delovno aktivnimi/FTE
 • delež raziskovalcev v poslovnem sektorju/FTE delež raziskovalcev s tujim državljanstvom med vsemi raziskovalci [delež tujih študentov med študenti na doktorski stopnji]

Javna raziskovalna infrastruktura

 • proračunska sredstva za RI na raziskovalca v domačem javnem sektorju

Prenos znanja iz javne raziskovalne sfere

 • delež sredstev poslovnega sektorja v financiranju raziskav JRO Skupne objave raziskovalcev iz JRO in podjetij na milijon prebivalcev
 • prihodki JRO iz pravic intelektualne lastnine
 • delež sredstev za osrednje družbene izzive v državnih proračunskih sredstvih za RR

Inovacijsko sodelovanje

 • delež MSP, ki pri inoviranju sodelujejo z drugimi podjetji ali/in JRO, med vsemi MSP

Mednarodno sodelovanje in mobilnost

 • znanstvene objave v soavtorstvu s tujimi raziskovalci na milijon prebivalcev
 • delež raziskovalcev s tujim državljanstvom med vsemi raziskovalci
 • delež tujih študentov med študenti na doktorski stopnji

Znanstvena produktivnost

 • znanstvene objave na milijon prebivalcev

Znanstvena odličnost

 • delež nacionalnih znanstvenih objav med 10 % najbolj citiranih objav na svetu

Inovativnost

 • delež podjetij, ki so uvedla tehnološko ali netehnološko inovacijo[33], med vsemi podjetji

 • delež podjetij, ki so uvedla tehnološko inovacijo, med vsemi podjetji
 • delež podjetij, ki so uvedla netehnološko inovacijo, med vsemi podjetji
 • delež podjetij v storitvenih dejavnostih, ki so razvila inovacijo, med vsemi podjetij v teh dejavnostih
 • mala in srednja podjetja (MSP), ki so razvila inovacijo sama ali v sodelovanju, kot % vseh MSP

Kapitalizacija znanja

 • delež prodaje inovacij, novih za podjetje, in inovacij, novih za trg, v celotnem prometu podjetij
 • število patentnih prijav po PCT na milijardo evrov BDP
 • število zaščitenih blagovnih znamk na milijardo evrov BDP
 • število zaščitenih modelov na milijardo evrov BDP
 • evropske patentne prijave (EPO), ki so jih vložila MSP ali individualni izumitelji, na milijon prebivalcev
 • evropski visokotehnološki patenti na milijon prebivalcev

Gospodarska konkurenčnost

 • produktivnost dela: bruto dodana vrednost na zaposlenega
 • dodana vrednost dejavnosti z visokim deležem znanja v celotni dodani vrednosti
 • delež zaposlenih v dejavnostih z visokim deležem znanja med vsemi zaposlenimi
 • delež izvoza proizvodov visoke in srednje visoke tehnologije v celotnem izvozu proizvodov
 • delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu

7.3. Slovar

AAI

Infrastruktura za preverjanje istovetnosti in avtorizacijo (ang. Authentication and Authorization Infrastructure)

ARNES

(Javni zavod) Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

ARRS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ASTP

Združenje evropskih strokovnjakov za prenos znanosti in tehnologij (ang. Association of European Science & Technology Transfer Professionals)

AUTM

Združenje univerzitetnih vodij tehnologij (Association of University Technology Managers)

BDP

Bruto družbeni proizvod

BRIK

Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska

CERN

Evropska organizacija za jedrske raziskave

CIP

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije

CO

Center odličnosti

COST

European Cooperation in Science and Technology (Evropski program znanstvenih in tehničnih raziskav)

EIS

European Innovation Scoreboard

EK

Evropska komisija

EPO

Evropska patentna pisarna (ang. European patent office)

ERC

Evropski raziskovalni svet

EU

Evropska unija

EU 27

Vse članice Evropske unije (2010)

EUREKA

Medvladni program za tržno usmerjene industrijske raziskovalne in razvojne dejavnosti

FTE

Ekvivalent polnega delovnega časa

GEANT

Evropsko večgigabitno računalniško omrežje za raziskovalne in izobraževalne namene

GRID

Tehnologija povezave samostojnih računalniških zmogljivosti za izvršitev skupne računske naloge

IER

Inštitut za ekonomska raziskovanja

IJS

Inštitut »Jožef Stefan«

IKT

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

JAPTI

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

JRO

Javnaa raziskovalnaa organizacijaa

KI

Kemijski inštitut

MF

Ministrstvo za finance

MG

Ministrstvo za gospodarstvo

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MK

Ministrstvo za kulturo

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

NCP

Nacionalne kontaktne točke

NMR

Jedrska magnetna resonance

NPVŠ

Nacionalni program visokega šolstva

NRRP

Nacionalni raziskovalni in razvojni program

OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

OP

Okvirni program(-i) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

PCT

Sporazum o mednarodnem sodelovanju na področju patentov (ang. International Patent Cooperation Treaty)

PFV

Povprečni faktor vpliva

RI

Raziskovalna infrastruktura

RISS

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije

RS

Republika Slovenija

SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

SI.TT

Slovenska mreža strokovnjakov za prenos tehnologije

SiGNET NGI

Nacionalni koordinacijski center za GRID-tehnologijo

SK

Svet za konkurenčnost

SPS

Slovenski podjetniški sklad

SVLR

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

SVREZ

Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve

SZT

Svet za znanost in tehnologijo

TIA

Tehnološka agencija Slovenije

TTO

Pisarna za prenos tehnologij

UIL

Urad RS za intelektualno lastnino

VEM

Vse na enem mestu

WEF

Svetovni gospodarski forum (ang. World Economic Forum)

ZDA

Združene države Amerike

ZPOP

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo

7.4. Izhodišča in usmeritve za RISS

Svet Vlade RS za znanost in tehnologijo je 7. 7. 2010 sprejel Izhodišča in usmeritve za RISS. Dosegljiva so na spletnem naslovu:

http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/odnosi_z_javnostmi/IZHODI%C5%A0%C4%8CA_NRIP.pdf

7.5. Podatki

Oblikovani so:

Pri pripravi RISS so bile upoštevane domače in mednarodne evalvacije raziskovalnega in inovacijskega sistema ter javnih politik in njihova priporočila:

 1. Maja Bučar with Andreja Jaklič and Boštjan Udovič, National system of innovation in Slovenia, Faculty for Social Sciences, Ljubljana, 2010
  (http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/CIR/CIR4National System of Innovation in Slovenia.pdf);

 2. OECD review of Slovenia’s innovation policy: Overall assessment and recommendations – preliminary draft, OECD, Pariz, 2010 in

 3. Policy Mix Peer Reviews: Country Report – Slovenia, European Union Scientific and Technical Research Committee, Bruselj, 2010.

Podatke so črpani še iz naslednjih mednarodnih poročil in dokumentov:

 1. Human Development reports, United Nations Development Programme, 2009.
  (http://hdr.undp.org/en/statistics/)

 2. Quality of Living worldwide city rankings, Mercer, 2010.
  (http://www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report-2010)

 3. European Commission, The World in 2025, 2009.
  (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf)

 4. A new ranking of the world’s most innovative countries, Economist Intelligence Unit Limited, 2009.
  (http://graphics.eiu.com/PDF/Cisco_Innovation_Complete.pdf)

 5. European Commission, A more research-intensive and integrated European Research Area, Science, Technology and Competitiveness. Key figures report 2008/2009.
  (http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf)

 6. European Commission, ICT Infrastructure for e-Science, 2009.
  (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0108:FIN:EN:PDF)

 7.   Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Global Report on High-Growth Entrepreneurship, 2007.
  (http://www.gemconsortium.org/download.asp?fid=606)

7.6. Dogodki in prejeta mnenja o osnutku RISS 2011–2020

Za izmenjavo mnenj so bili organizirani naslednji posveti z akterji v raziskovalnem in inovacijskem sistemu:

 • 6. 10. posvet PREDRZNA SLOVENIJA v Mestnem muzeju
 • 5.11. posvet z rektorji, dekani in direktorji JRZ, Hotel Kokra, Brdo
 • 8.11. posvet s strokovno javnostjo, dvorana Ministrstva za šolstvo in šport
 • 8.11. posvet v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije
 • 15. 11. posvet s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 • 29. 11. posvet s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti
 • 6. 12. posvet z Inženirsko akademijo Slovenije

Prvi osnutek RISS smo objavili 4. oktobra 2010 in nanj prejeli naslednje pisne komentarje (vsi so objavljeni na spletnih straneh MVZT):

 1. dr. Irena Šumi, Evropski center Maribor
  Datum objave: 15. 10. 2010

 2. Tomaž Grom, ASI Kamnik
  Datum objave: 26. 10. 2010

 3. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
  Datum objave: 2. 11. 2010

 4. Znanstveni svet Instituta Jožef Stefan
  Datum objave: 2. 11. 2010

 5. dr. Srna Mandič, Center za proučevanje družbene blaginje
  Datum objave: 2. 11. 2010

 6. prof. ddr. Mitja Guštin, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem
  Datum objave: 4. 11. 2010

 7. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
  Datum objave: 9. 11. 2010

 8. Znanstveni svet ARRS
  Datum objave: 9. 11. 2010

 9. dr. Marko Juvan, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
  Datum objave: 9. 11. 2010

 10. Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS)
  Datum objave: 11. 11. 2010

 11. Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
  Datum objave: 11. 11. 2010

 12. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  Datum objave: 15. 11. 2010

 13. Znanstveni svet Nacionalnega inštituta za biologijo
  Datum objave: 15. 11. 2010

 14. Znanstveni svet Kemijskega inštituta
  Datum objave: 15. 11. 2010

 15. dr. Zdenko Kodelja
  Datum objave: 17. 11. 2010

 16. dr. Vladimir Boštjan Bregar
  Datum objave: 17. 11. 2010

 17. dr. Mojca Pavlin, Fakulteta za elektrotehniko UL
  Datum objave: 18. 11. 2010

 18. Konrad Ajster
  Datum objave: 18. 11. 2010

 19. dr. Igor Zajc, Institut Jožef Stefan
  Datum objave: 18. 11. 2010

 20. Služba Vlade RS za podnebne spremembe
  Datum objave: 18. 11. 2010

 21. Upravni odbor Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (SI-TT)
  Datum objave: 19. 11. 2010

 22. Univerza na Primorskem – mnenje in predlog sprememb
  Datum objave: 22. 11. 2010

 23. Jožef Vlah
  Datum objave: 24. 11. 2010

 24. Inovatorski center ASI
  Datum objave: 24. 11. 2010

 25. dr. Martin Klanjšek, dr. Matjaž Ličer, dr. Samir El Shawish, dr. Toni Petan, dr. Erik Zupanič, dr. Damjan Dvoršek, David Jezeršek, dr. Gregor Gunčar, dr. Sašo Petan, dr. Nejc Košnik, dr. Andrej Zorko, dr. Rok Žitko, dr. Peter Jeglič, dr. Miha Fošnarič, mag. Samo Penič, dr. Luka Šajn, dr. Uroš Tkalec, dr. Andrej Mihelič
  Datum objave: 24. 11. 2010

 26. NSIS – Nacionalni svet inovatorjev v Sloveniji in Poslovna skupina SPATINOVA
  Datum objave: 24. 11. 2010

 27. Grega Gostenčnik, Jerneja Penca, Urška Petrovčič (Evropski univerzitetni institut)
  Datum objave: 24. 11. 2010

 28. Odbor za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela
  Datum objave: 29. 11. 2010

 29. Raziskovalci Inštituta za narodnostna vprašanja
  Datum objave: 29. 11. 2010

 30. I. razred SAZU
  Datum objave: 30. 11. 2010

Na podlagi predlogov v javni razpravi smo pripravili 2. osnutek RISS in ga objavili 8. 12. 2010. Nanj smo prejeli naslednje komentarje:

 1. dr. Irena Šumi, Evropski center Maribor
  Datum objave: 15. 12. 2010
 2. Konrad Ajster
  Datum objave: 15. 12. 2010
 3. dr. Gašper Tkačik
  Datum objave: 16. 12. 2010
 4. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
  Datum objave: 17. 12. 2010
 5. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti v Državnem svetu
  Datum objave: 23. 12. 2010
 6. Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
  Datum objave: 23. 12. 2010
 7. Ministrstvo za zdravje
  Datum objave: 23. 12. 2010
 8. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut
  Datum objave: 23. 12. 2010
 9. Univerza na Primorskem
  Datum objave: 23. 12. 2010
 10. Aktivni slovenski inovatorji (ASI) – dopis in predlogi sprememb
  Datum objave: 24. 12. 2010
 11. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) – 2
  Datum objave: 24. 12. 2010
 12. Inoverzum
  Datum objave: 27. 12. 2010
 13. Grega Gostenčnik, Jerneja Penca, Urška Petrovčič (Evropski univerzitetni institut)
  Datum objave: 29. 12. 2010
 14. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Datum objave: 29. 12. 2010
 15. Ministrstvo za šolstvo in šport
  Datum objave: 29. 12. 2010
 16. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
  Datum objave: 4. 1. 2011
 17. Razvojna Iniciativa Slovenije (RIS)
  Datum objave: 11. 1. 2011

 [33] Če spremljamo dejanske inovatorje namesto inovacijsko aktivnih podjetij, smo bliže pristopu v podobnih kazalnikih EU.