6. Okvirni obseg sredstev za uresničevanja NPVŠ

V predlogu nacionalnega programa je smiselna navezava na celotno področje terciarnega izobraževanja, ki ga poleg visokošolskih institucij tvorijo tudi višje strokovne šole. Pri finančnem delu NPVŠ 2011–2020 si za osnovni cilj postavljamo doseči 1,3 % BDP iz proračunskih virov za terciarno izobraževanje in do leta 2020 2,0 % BDP iz proračunskih virov. Zato so v nadaljevanju prikazana skupna sredstva za terciarno izobraževanje, ki vključujejo sredstva za visokošolsko izobraževanje, višješolsko izobraževanje, transfere gospodinjstvom s področja terciarnega izobraževanja, študijske pomoči in stroške delovanja ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, za to delovno področje. Natančneje pa so izpostavljene vrednosti najpomembnejših ukrepov nacionalnega programa visokega šolstva.

Prikazane so finančne ocene za visokošolsko izobraževanje, torej temeljni in razvojni steber, ki izhajata iz 13. ukrepa NPVŠ 2011–2020, ostali zgoraj omenjeni izdatki ter natančnejši prikaz dodatnih finančnih sredstev, ki so poleg temeljnega in razvojnega stebra predvideni pri posameznih ukrepih, to sta 2. in 26. ukrep. Financiranje ostalih ukrepov se predvideva v razvojnem stebru financiranja ali iz drugih virov.

V tabeli 1 »Ocena sredstev za dosego ciljev Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva« so prikazani podatki o ocenjeni nominalni vrednosti bruto domačega proizvoda do leta 2015 in ciljni vrednosti, ki ju sledimo z nacionalnim programom visokega šolstva, to je, doseči 1 % BDP proračunskih sredstev za visokošolsko izobraževanje[11] do leta 2015, kar bi po zdajšnjih ocenah BDP bilo 471.177.483 evrov (v tekočih cenah) in 2 % BDP proračunskih sredstev za celotne proračunske izdatke za terciarno izobraževanje do leta 2020, kar bi po zdajšnjih ocenah BDP v letu 2015 bilo 942.354.967 evrov (v tekočih cenah).

V tabeli 2 »Sredstva za ukrepe, ki zahtevajo dodatno financiranje zunaj ukrepa 13« prikazujemo dinamiko financiranja ukrepov, ki zahtevajo dodatna sredstva ob temeljnem in razvojnem stebru financiranja, do leta 2015.

Tabela 1. Ocena sredstev za dosego ciljev Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva

Opombe:
Visokošolsko izobraževanje vključuje program Visoko šolstvo, zmanjšan za stroške delovanja MVZT za VŠ in povečan za skrb za slovenščino.
Socialni transferi terciarnega izobraževanja vključujejo subvencioniranje prehrane študentom, subvencioniranje prevozov študentom, subvencioniranje bivanja študentom ter štipendije študentom.

Tabela 2. Sredstva za ukrepe, ki zahtevajo dodatno financiranje zunaj ukrepa 13

Opomba: V tabeli so prikazani učinki najpomembnejših ukrepov do leta 2015.[11] Kot je pojasnjeno v prvem odstavku poglavja, so sredstva za visoko šolstvo del sredstev za terciarno izobraževanje in zatorej nižja.