8. Priloge

8.1. Slovar

ARRS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

BDP

bruto družbeni proizvod

CEDEFOP

The European Centre for the Development of Vocational Training (http://www.cedefop.europa.eu/EN/)

CMEPIUS

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe

DURS

Davčna uprava Republike Slovenije

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

ENQA

The European Association for Quality Assurance in Higher Education
(http://www.enqa.eu/)

Evropski standardi in smernice

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

EQAR

The European Association for Quality Assurance in Higher Education
(http://www.eqar.eu/)

FRASCATI

Mednarodna standardna klasifikacija raziskovalnih področij (Standard Practice for Surveys of Research and Development)

horizontalna raznolikost

raznolikost med študijskimi programi v posamezne ravni študija, npr. študijski programi prve študijske stopnje so med seboj različni po vsebini, usmeritvi, načinu dela

IKT

informacijsko-komunikacijska tehnologija

ISCED

Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti

priložnostno učenje

priložnostno učenje in pridobljeno znanje ob vsakodnevnem udejstvovanju posameznika

institucionalna akreditacija

proces evalviranja visokošolskih institucij (univerz, fakultet, visokih strokovnih šol) za presojo njihove kakovosti ter ugotavljanja njihove uporabnosti za študente in družbo. Rezultat procesa je »podeljena akreditacija« oziroma status akreditirane institucije

MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

NPVŠ

Nacionalni program visokega šolstva

NAKVIS

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

neformalno učenje

vse tisto učenje, ki je opravljeno v okoljih zunaj sistema za pridobivanje formalne izobrazbe oziroma ravni izobrazbe. Vključuje torej razne tečaje, seminarje, usposabljanja, konference in podobno

negospodarstvo

negospodarske dejavnosti (SSKJ). V kontekstu tega dokumenta so to družbene dejavnosti, ki se ne opravljajo za pridobivanje dobička (dejavnosti, ki jih izvajajo npr. izobraževalne, kulturne ustanove, javna uprava)

pametna specializacija

koncept, ki se je razvil v okviru razprav o vlogi Evropskega raziskovalnega prostora in nakazuje pomembno spremembo organiziranosti raziskovalno-razvojne dejavnosti v smeri oblikovanja takih nacionalnih in regionalnih vizij in strategij, ki bodo osredotočene na specifična razvojna področja

priznavanje predhodno pridobljenega znanja (RPL – »Recognition of prior learning«)

proces priznavanja tistega znanja, ki ga je posameznik pridobil po različnih poteh v predhodnem udejstvovanju. Zajema formalno, neformalno in priložnostno učenje oziroma znanje, pridobljeno po vseh treh poteh

PKM

pariteta kupne moči

programska akreditacija

proces evalviranja študijskih programov za presojo njihove kakovosti. Rezultat procesa je »podeljena akreditacija« oziroma status akreditiranega študijskega programa

redni študij – delni študij

redni študij pomeni študij s polno obremenitvijo, torej 60 ECTS na leto oziroma vpisanih 60 ECTS na leto
delni študij bo po novem praviloma le prilagojeno izvajanje študija v manjšem obsegu, praviloma med 30 in 45 ECTS na leto

RISS

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije

študent

oseba, vpisana na visokošolske institucije in višje strokovne šole, ne glede na življenjsko obdobje ali način izvajanja študija (polni – delni študij, študij na daljavo, vseživljenjsko učenje)

tipična generacija

tiste generacije, ki se po navadi vpisujejo na visokošolske institucije, torej za starostno skupino od 19 do 24 let

vključenost generacije (ang. Gross Enrolment Ratio)

celotno število študentov v državi, deljeno s številom državljanov te države v določeni starostni skupini, tipično, ko zapustijo srednjo šolo (npr. 19 do 24 let)

vseživljenjsko učenje

»Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno (Dodatek, 10, str. 35–36). Poteka v različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti. (Dodatek, 11, str. 36–37)« Vir: Strategija vseživljenjskega učenja v Sloveniji, MŠŠ, 2007; stran 10

8.2. Izhodišča za NPVŠ

Izhodišča NPVŠ 2011–2020 so dosegljiva na spletni strani:

http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/visoko_solstvo/IZHODI%C5%A0%C4%8CA_ZA_NACIONALNI_PROGRAM_-_v30.6.pdf

8.3. Podatki

Oblikovani so:

Prav tako so pripravljene še druge analize visokošolskega sistema
(http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/statistika_in_analize_s_podrocja_visokega_solstva/)

 1. financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje

 2. modeli učinkovitega menedžmenta visokošolskih zavodov

 3. model za menedžement znanja v visokošolskem zavodu

 4. mreženje za vseživljenjsko učenje

 5. socialno stanje študentov – EVROŠTUDENT

Poleg vseh mnenj so upoštevane še mednarodne evalvacije in poročila mednarodnih institucij za Slovenijo:

 1. poročilo Evropske komisije za Slovenijo iz leta 2010: The efficiency and effectiveness of tertiary education systems: Country notes

 2. evalvacija OECD ob vstopu Slovenije v OECD: OECD ekonomski pregledi 2009;

 3. mednarodne statistične in druge baze ter podatke o visokem šolstvu (OECD, EUROSTAT, EURYDICE)

8.4. Relevantna mednarodna poročila in deklaracije

Dokumenti bolonjskega procesa

Vsi dokumenti (obe deklaraciji ter pet komunikejev) so dosegljivi na spletni strani:

http://www.ehea.info/

Relevantni dokumenti Evropske unije

Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast:

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf

Strategija Izobraževanje in usposabljanje 2020:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF

Dogodki in prejeta mnenja o osnutku NPVŠ 2011–2020

Organizirani posveti in obravnave osnutka NPVŠ:

 • SAZU, 20. 9. 2010
 • 2. delovna skupina Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, 20. 9. 2010 in 12. 10. 2010
 • na Univerzi v Mariboru, 22. 9. 2010
 • na Univerzi v Ljubljani, 23. 9. 2010
 • na Inženirski akademiji Slovenije, 28. 9. 2010
 • na Univerzi na Primorskem, 29. 9. 2010
 • s sindikati v visokem šolstvu, 4. 10. 2010
 • s Skupnostjo samostojnih visokošolskih zavodov, 5. 10. 2010
 • na Svetu RS za visoko šolstvo, 6. 10. 2010
 • na Svetu Vlade RS za študentska vprašanja, 13. 10. 2010
 • na skupni seji Sveta RS za visoko šolstvo in Sveta za znanost in tehnologijo RS, 20. 10. 2010 in 22. 12. 2010
 • s predstavniškimi telesi delodajalcev, 25. 10. 2010

Odzvali smo se vabilom in se udeležili razprav:

 • na senatu Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, 4. 10. 2010
 • s Skupnostjo višjih strokovnih šol, 5. 10. 2010
 • z Regijskim študijskim središčem Celje, 5. 10. 2010
 • z Odborom za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela, 6. 10. 2010
 • z Dolenjsko akademsko iniciativo, 13. 10. 2010
 • na posvetu Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 18. 10. 2010
 • na družboslovnem večeru Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 3. 11. 2010

V okviru javne razprave smo pisno prejeli naslednje komentarje:

 • Franček Drenovec, datum objave: 29. 9. 2010
 • Skupnost višjih strokovnih šol, datum objave: 7. 10. 2010
 • Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, datum objave: 8. 10. 2010
 • Študentska organizacija Slovenije, datum objave: 14. 10. 2010
 • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, dekan Robert Blinc, datum objave: 15. 10. 2010
 • DOBA – Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, datum objave: 15. 10. 2010
 • Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov Slovenije, datum objave: 15. 10. 2010
 • Koordinacija študentskih svetov RS, datum objave: 15. 10. 2010
 • Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, datum objave: 15. 10. 2010
 • dr. Irena Šumi, Evropski center Maribor, datum objave: 15. 10. 2010
 • Društvo študentov invalidov Slovenije, datum objave: 15. 10. 2010
 • Umetniške akademije Univerze v Ljubljani, datum objave: 18. 10. 2010
 • Univerza v Ljubljani, datum objave: 20. 10. 2010
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, datum objave: 20. 10. 2010
 • Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, datum objave: 20. 10. 2010
 • Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, datum objave: 20. 10. 2010
 • Univerzitetna knjižnica Maribor, datum objave: 20. 10. 2010
 • Mladinski svet Slovenije, datum objave: 20. 10. 2010
 • dr. Matej Makarovič, dr. Matevž Tomšič, dr. Borut Rončević, dr. Janez Povh, dr. Boris Bukovec, datum objave: 25. 10. 2010
 • dr. Tomaž Savšek, datum objave: 26. 10. 2010
 • Fakulteta za državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, datum objave: 27. 10. 2010
 • Univerza na Primorskem, datum objave: 28. 10. 2010
 • Rektorska konferenca Republike Slovenije, datum objave: 2. 11. 2010
 • dr. Marko Kos, datum objave: 6. 12. 2010
 • SATENA, datum objave: 6. 12. 2010
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, datum objave: 3. 1. 2011
 • Predlog za sveženj kulturnopolitičnih ukrepov Vlade RS Nacionalnega sveta za kulturo, Miran Zupanič, prejetega v okviru medresorskega usklajevanja od Ministrstva za kulturo dne 31. 1. 2011