Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020 ter Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011–2020

Kolofon

Kazalo

Uvodnik
Spremne misli
Predgovor k Nacionalnemu programu visokega šolstva 2011 – 2020
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020
1. Uvod
1.1. Vloge visokega šolstva
1.2. Stanje
1.3. Priprava strategije razvoja slovenskega visokega šolstva
2. Razsežnosti, cilji in ukrepi
2.1. Visokošolski sistem
2.2. Struktura študija in visokošolskih kvalifikacij
2.3. Financiranje
2.4. Raznolikost in različnost
2.5. Kakovost in odgovornost
2.6. Internacionalizacija
2.7. Socialna razsežnost
3. Normativi in standardi
4. Področja nacionalnega pomena
5. Spremljanje uresničevanja NPVŠ
6. Okvirni obseg sredstev za uresničevanja NPVŠ
7. Izvedbeni cilji, nosilci in kazalniki – povzetek
8. Priloge
8.1. Slovar
8.2. Izhodišča za NPVŠ
8.3. Podatki
8.4. Relevantna mednarodna poročila in deklaracije
Predgovor k Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020
Resolucija o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020
1. Uvod
1.1. Stanje
1.2. Vizija
1.3. Cilj
2. Učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema
2.1. Stanje
2.2. Cilji
2.3. Ukrepi
3. Kakovostne raziskave v javnem sektorju
3.1. Več avtonomije in odgovornosti javnih raziskovalnih organizacij
3.2. Prenos znanja
3.3. Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu
3.4. Javno financiranje raziskav in razvoja
3.5. Etika v raziskavah in pri raziskovalcih
4. Vzpostavitev zmogljivosti v podporo raziskavam in inovacijam
4.1. Krepitev človeških virov
4.2. Specializacija
4.3. Razvoj raziskovalne infrastrukture
4.4. Razvoj podjetniško-inovacijske infrastrukture
4.5. Informacijska infrastruktura v podporo inovacijskemu sistemu
5. Inovativno gospodarstvo
5.1. Pospeševanje zasebnega vlaganja v raziskave in razvoj
5.2. Več inovativnih novoustanovljenih podjetij
5.3. Hitrejša rast inovativnih podjetij
5.4. Krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij
6. Promocija znanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti v družbi in izobraževanju
6.1. Stanje
6.2. Cilji
6.3. Ukrepi
7. Priloge
7.1. Okvirni obseg sredstev za uresničevanje RISS
7.2. Kazalniki ključnih ciljev za spremljanje RISS
7.3. Slovar
7.4. Izhodišča in usmeritve za RISS
7.5. Podatki
7.6. Dogodki in prejeta mnenja o osnutku RISS 2011–2020
Dodatek
1. Posnetek stanja visokošolskega sistema v Republiki Sloveniji
1.1. Demografija in vpisna gibanja
1.2. Število študentov
1.3. Število diplomantov
1.4. Število institucij
1.5. Število osebja
1.6. Mobilnost
1.7. Izdatki za VŠ
1.8. Viri
2. Posnetek stanja raziskovalnega in inovacijskega sistema v Republiki Sloveniji
2.1. Upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema
2.2. Vlaganje v znanost in inovacije
2.3. Človeški viri
2.4. Odprt, odličen in privlačen sistem
2.5. Učinkovitost raziskovalno-inovacijskih dejavnosti
2.6. Učinki na gospodarstvo
2.7. Sklepna ugotovitev
2.8. Priloga: Kazalniki spremljanja izvajanja Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije
2.9. Viri
Beležke